Uchádzači o zamestnanie

Informácie o spracovaní osobných údajov

(uchádzači o zamestnanie)

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ( ďalej len „Nariadenie“) a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) prevádzkovateľ spoločnosť creathink s.r.o., IČO: 46 986 821, 19. Januára 21, 044 42 Rozhanovce, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., Oddiel: Sro, vložka č. 31611/V (ďalej len „prevádzkovateľ“), spracúva vaše osobné údaje v rozsahu a za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch. 

 

Táto Informácia o spracúvaní osobných údajov (ďalej len „Informácia“) poskytuje základné informácie o vašich právach, pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom a informácie o prístupe k osobným údajov. 

 

Táto Informácia vysvetľuje, ako budeme používať vaše osobné údaje získané priamo od vás v priebehu výberu vhodného uchádzača až do jeho ukončenia. 

 

ÚČEL SPRACÚVANIA, PRÁVNY ZÁKLAD A DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Vaše osobné údaje Prevádzkovateľ, spracúva na účel realizácie výberu vhodného uchádzača na základe právneho základu, ktorým je zmluvný a predzmluvný vzťah, ktorého ste ako dotknutá osoba jednou zo zmluvných strán. Neposkytnutie osobných údajov nevyhnutných pre realizáciu výberu vhodného uchádzača môže mať za následok nevykonanie výberu, nemožnosť posúdenia schopností a kvalít uchádzača. Právnym základom na takéto spracúvanie je článok 6, ods. 1 písm. b) Nariadenia. V prípade úspešného absolvovania výberu budú vaše osobné údaje ďalej spracúvané, na základe zásady zlučiteľnosti účelov, na účely realizácie pracovnoprávneho vzťahu.

 

O spracúvaní Vašich osobných údajov na účely bezpečnosti objektu Prevádzkovateľa ste informovaný prevádzkovateľom pred vstupom do jeho priestorov. 

Na účely výberu vhodného uchádzača môže Prevádzkovateľ spracúvať aj osobitnú kategóriu vašich osobných údajov. 

 

Vaše osobné údaje uchovávame len na obmedzený čas, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracúvania ako sú uvedené v tejto Informácií. Vaše osobné údaje uchovávame 1 rok od ukončenia výberu vhodného uchádzača. 

 

OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ O VÁS SPRACÚVAME 

 

Pre účely tejto Informácie sa za uchádzača o zamestnanie považuje každá osoba, ktorá sa prihlásila do výberu vhodných uchádzačov o zamestnanie vyhláseného Prevádzkovateľom alebo prostredníctvom niektorého z inzertných portálov alebo e-mailom. 

 

Pre účely výberového konania od Vás získavame najmä osobné údaje:

  • Osobné kontaktné údaje
  • Pracovné kontaktné údaje
  • Informácie  týkajúce sa vzdelania, odbornej prípravy a kariérneho rozvoja,
  • Výkon a hodnotenia a iné

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Vaše osobné údaje spracúvame len na základe zákonných podmienok, ktoré sú uvedené v Nariadení alebo Zákone. Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom ste dotknutou osobou, t.z. osobou ktorej osobné údaje sa spracúvajú. Prevádzkovateľ má zákonnú povinnosť poskytnúť vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobných predpisov. Vaše osobné údaje môžu byť ďalej poskytnuté príjemcom ako sú napr. advokáti, sprostredkovatelia, ak boli poverení na spracúvanie osobných údajov v mene prevádzkovateľa a iným subjektom v súlade s Nariadením a Zákonom. Vaše osobné údaje sú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú vaše osobné údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona. Vaše osobné údaje budú uchované bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa. Prístup k vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvanú na základe pokynov prevádzkovateľa a to v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa. Vaše osobné údaje spracúvané na účely uvedené v tejto Informácií nepodliehajú automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania, ani vaše osobné údaje nezverejňujeme a neuskutočňujeme ich prenos do tretích krajín. 

 

ZODPOVEDNÁ OSOBA

 

Na bezpečné spracúvanie osobných údajov a súlad spracúvania s Nariadením a Zákonom dohliada Zodpovedná osoba, na ktorú sa v prípade uplatnenia svojich práv môžete obrátiť. 

 

Kontaktné údaje Zodpovednej osoby:

 

Korešpondenčná adresa: Zodpovedná osoba GDPR, creathink s.r.o., 19. Januára 21, 044 42 Rozhanovce

E-mail: GDPR.wordboox@gmail.com

 

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY PODĽA NARIADENIA A ZÁKONA

 

Nariadenie resp. Zákon o ochrane osobných údajov obsahuje podrobné informácie o vašich právach na ochranu osobných údajov, dostupné prostriedky uplatnenia nápravy, ako aj ich obmedzenia. Kedykoľvek si môžete vyžiadať informácie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, môžete požadovať opravu alebo vymazanie vašich osobných údajov, alebo obmedzenie ich spracúvania, ďalej môžete namietať voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu.  Nižšie v texte sú zhrnuté tie najdôležitejšie ustanovenia.

 

Právo na prístup k osobným údajom 

 

Máte právo na prístup k vašim osobným údajom a právo získať potvrdenie o tom, či sa o vás spracúvajú osobné údaje. V prípade, že sú o vás osobné údaje spracúvané, máte právo na informácie v rozsahu týchto zásad a na prístup k vašim osobným údajom. Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné. Ak budete opakovane požadovať poskytnutie vašich osobných údajov v tom istom rozsahu, môže vám prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. 

 

Právo na opravu 

 

Máte právo na opravu o vás spracúvaných osobných údajov, ak sú nesprávne alebo nepresné. Pre Prevádzkovateľ je veľmi dôležité, aby o vás mala správne informácie. Ak preto zistíte, že informácie, ktoré o vás Prevádzkovateľ eviduje sú neprávne, nepresné alebo neúplné, upozornite na to Prevádzkovateľ, a žiadajte o opravu vašich údajov (napr. zmena bydliska, zmena kontaktu, zmena priezviska v prípade uzatvorenia manželstva atď.). Prevádzkovateľ následne bez zbytočného odkladu tieto údaje opraví/doplní. 

 

Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“)

 

Máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť. 

 

Právo na obmedzenie spracúvania 

 

Ak požiadate o opravu vašich osobných údajov, alebo namietate proti vymazaniu vašich osobných údajov, ak je ich spracúvanie protizákonné, alebo ak Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje pre svoje účely, ale môžete ich potrebovať vy na preukazovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo ste namietali spracúvanie vašich osobných údajov z ďalších dôvodov, Prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie vašich osobných údajov, po dobu, kedy bude možné vec vyriešiť.  

 

Právo namietať 

 

Ak sa domnievate, že Prevádzkovateľ nemá právo na spracúvanie vašich osobných údajov, alebo ak chcete, aby automatizované rozhodnutie bolo prehodnotené, môžete proti ich spracúvaniu namietať. V takýchto prípadoch môže Prevádzkovateľ pokračovať v ich spracovávaní iba vtedy, ak vie preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody.  Vaše osobné údaje však môže Prevádzkovateľ spracovať vždy, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.     

 

Právo na prenosnosť údajov 

 

Máte právo  získať  a požiadať Prevádzkovateľ o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Právo na získanie a prenosnosť osobných údajov sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.  

 

Právo odvolať súhlas 

 

Vo väčšine prípadov vaše osobné údaje nespracúvame na základe vášho súhlasu. Môže sa však stať, že v konkrétnych prípadoch o váš súhlas požiadame. V prípadoch, kedy to urobíme, máte právo odvolať svoj súhlas s ďalším používaním vašich osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.   

 

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu  

 

Ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týka je v rozpore  s Nariadením alebo Zákonom máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky,  Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; telefóne číslo: + 421 /2/ 323 132 14; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.